fbpx
A password will be e-mailed to you.

Należy pamiętać, że pomimo iż korzystający przez cały czas trwania umowy leasingu może używać motocykla, to jego właścicielem pozostaje leasingodawca i to on jest wpisany do dowodu rejestracyjnego. Taka konstrukcja umowy ma swoje konsekwencje prawne i faktyczne.


autor: Tamara Laprus-Bałuka
Partner w Kancelarii Radców Prawnych Zaborowska, Laprus-Bałuka sp.p.
www.kancelariazlb.pl


Przez cały okres trwania umowy leasingu korzystający z motocykla nie może go sprzedać, zastawić czy wreszcie motocykl nie może być sprzedany w ramach egzekucji komorniczej za długi korzystającego. W zależności od treści umowy, bez zgody leasingodawcy motocykla nie można go także wynająć lub wydzierżawić czy też oddać do bezpłatnego używania innemu przedsiębiorcy lub konsumentowi. Konsekwencją naruszenia powyższego zakazu może być wypowiedzenie przez leasingodawcę umowy leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

Wysokość rat leasingowych zachęca do tej formy zakupu motocykla. Wiąże się ona jednak również z licznymi ograniczeniami

Ubezpieczenie i serwis

Brak własności motocykla nie oznacza jednak, że leasingobiorca jest zwolniony z obowiązku dbania o niego. Po pierwsze, leasingobiorca zobowiązany jest do ubezpieczenia motocykla na zasadach określonych w umowie leasingu. Z reguły leasingodawca, obok obowiązkowego OC, wymaga wykupienia AC motocykla i temu wymogowi należy się podporządkować. Po drugie, obowiązkiem korzystającego jest utrzymywanie motocykla w należytym stanie. Po stronie korzystającego są w związku z tym obowiązkowe przeglądy techniczne motocykla, przeglądy gwarancyjne, konserwacje i naprawy niezbędne do zachowania motocykla w stanie niepogorszonym, z uwzględnieniem zużycia wskutek prawidłowego używania.

Jeżeli w umowie leasingu nie zostało zastrzeżone, że konserwacji i napraw motocykla powinna dokonać osoba mająca określone kwalifikacje (np. ASO), korzystający powinien niezwłocznie po powzięciu wiedzy o konieczności dokonania istotnej naprawy motocykla zawiadomić o tym finansującego. Korzystający zobowiązany jest umożliwić finansującemu sprawdzenie motocykla w każdym czasie, w określonym powyżej zakresie.

Ponadto posiadanie przez cały okres umowy leasingu uprawnień do używania motocykla nie oznacza, że korzystający może go już po wydaniu w sposób dowolny modyfikować czy zmieniać bez zgody finansującego. Warto pamiętać o powyższych ograniczeniach, gdyż w przypadku ich naruszenia przez korzystającego lub nieusunięcia wprowadzonych samowolnie zmian w motocyklu, leasingodawca może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym.

Wyjazdy na tor leasingowanym motocyklem powinno się wcześniej uzgodnić z leasingodawcą i umieścić w umowie stosowne zapisy

Ryzyko utraty pojazdu

Samo korzystanie z motocykla przez leasingobiorcę też nie jest dowolne, a wynika albo z umowy leasingu, a gdy umowa tego nie określa, z właściwości i przeznaczenia motocykla. Przykładowo motocykl wyleasingowany do przemieszczania się jako środek transportu nie może być wykorzystywany na torach wyścigowych. W razie wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu z przyczyn leżących po stronie leasingobiorcy, leasingodawca może żądać od korzystającego natychmiastowej zapłaty wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat.

W sytuacji, gdy motocykl zostałby skradziony, zagubiony czy zniszczony (szkoda całkowita) umowa leasingu wygasa, czyli przestaje obowiązywać. Korzystający powinien niezwłocznie zawiadomić finansującego o utracie motocykla. Należy pamiętać, że w takim przypadku finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat.

Dla powyższych uprawnień leasingodawcy nie ma znaczenia, że motocykl został utracony bez winy korzystającego, bowiem ryzyko utraty motocykla obciąża właśnie jego jako tego, który użytkował motocykl. Oczywiście w przypadku ubezpieczenia motocykla od kradzieży lub innej jego utraty, w pierwszej kolejności szkoda z tego tytułu jest naprawiana przez ubezpieczyciela, a korzystający pokrywa na rzecz leasingodawcy różnicę między sumą pozostałych do zapłaty rat leasingowych a odszkodowaniem wypłaconym przez ubezpieczyciela.

Gdy motocykl ma poważne wady

Okoliczność, że motocykl został oddany w leasing nie oznacza, iż nie jest objęty gwarancją lub rękojmią z umowy sprzedaży, a odpowiedzialność za wady motocykla jest wyłączona. Uprawnienia kupującego doznają jednak pewnej modyfikacji, zaś część z nich może wykonywać leasingobiorca bezpośrednio, bez uprzedniej zgody czy akceptacji leasingodawcy. Warto pamiętać, że sam leasingodawca, pomimo że jest właścicielem motocykla, nie odpowiada wobec korzystającego za jego wady, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność.

Za wady motocykla odpowiada sprzedawca lub gwarant i to wobec nich korzystający, tak jak każdy inny kupujący, może kierować swoje roszczenia. Co istotne, fakt, że motocykl miał wady, a w związku z tym w okresie, w którym były usuwane leasingobiorca nie mógł go używać, nie zwalnia go z obowiązków wobec finansującego wynikających z umowy leasingu, przede wszystkim z obowiązku terminowej spłaty rat, dbania o motocykl i jego ubezpieczenia.

Istotne jest to, że w związku z wadami motocykla leasingobiorca nie może odstąpić od umowy sprzedaży. Jest to konsekwencją tego, że właścicielem motocykla przez cały czas trwania umowy leasingu jest leasingodawca, a odstąpienie od umowy sprzedaży oznaczałoby, że własność motocykla przechodzi z powrotem z finansującego na sprzedawcę. Korzystający może jednak żądać odstąpienia przez finansującego od umowy sprzedaży z powodu wad motocykla, o ile są ku temu podstawy wynikające z przepisów o odpowiedzialności za wady rzeczy (brak usunięcia przez sprzedawcę wady istotnej).

Leasingodawca natomiast może odstąpić od umowy sprzedaży tylko po zgłoszeniu takiego żądania przez korzystającego, nigdy zaś z własnej inicjatywy. W takim przypadku umowa leasingu wygasa, a finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat.

 

KOMENTARZE