fbpx
A password will be e-mailed to you.

REGULAMIN KONKURSU ?#DiscoverPoland – Odkryj Polskę na weekend ze Światem Motocykli?

§ 1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się konkurs miesięcznika „Świat Motocykli” pt. „#DiscoverPoland – Odkryj Polskę na weekend ze Światem Motocykli” (zwany dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10 (zwana dalej „Organizatorem”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 59944, NIP 526-030-56-44, będąca wydawcą miesięcznika „Świat Motocykli” i właścicielem serwisu www.swiatmotocykli.pl (dalej „Serwisu”).

3. Fundatorem nagród i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za ich wydanie jest Piotr Sugier prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Piotr Sugier PSQ z siedzibą w (01-466) Warszawie przy ul. Bolkowskiej 1, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 521-158-29-93, REGON: 011872591 zwany dalej „Fundatorem”.

4. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 16 kwietnia 2015 roku do dnia 20 lipca 2015 roku na łamach miesięcznika „Świat Motocykli” oraz za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 2 Udział w Konkursie

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz legitymujące się prawem jazdy kategorii A, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora i Fundatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osób pozostających w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).

3. Celem Konkursu jest wybranie przez jury konkursowe 3 (trzech) najciekawszych jedno- lub dwudniowych tras motocyklowych w Polsce po drogach utwardzanych, spośród opublikowanych w Serwisie tras, które zdobyły największą liczbę głosów oddanych przez użytkowników Serwisu w przeprowadzonym w Serwisie plebiscycie. Nagrodzonych zostanie 3 Uczestników wybranych przez jury, kierujące się walorami krajobrazowymi tras.

4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

§ 3 Warunki udziału w Konkursie

Warunkiem udziału w Konkursie jest spełnienie wymagań, określonych w §2 i §3 Regulaminu, w tym wykonanie zadania konkursowego, o którym mowa w §3 ust. 2.

Uczestnicy Konkursu przystępują do niego wysyłając o okresie od 16 kwietnia 2015 r. godz. 23:59 do 20 lipca 2015 r. godz. 23:59 wiadomość e-mail zawierającą uzupełniony formularz konkursowy dostępny w Serwisie w okresie trwania Konkursu. W formularzu konkursowym zamieścić należy opis jedno- lub dwudniowej trasy motocyklowej w Polsce po drogach utwardzanych oraz utwór/utwory fotograficzne w pliku PDF, TIF lub JPG, stanowiące ilustrację wskazanej trasy („Zadanie konkursowe”). E-maile kierowane są pod adres [email protected] Przez datę doręczenia wiadomości e-mail rozumie się datę i godzinę zapisania wiadomości e-mail na serwerze Organizatora.

Z chwilą nadania wiadomości e-mail Uczestnik oświadcza i zapewnia, że:

Przedstawiany przez Uczestnika opis trasy nie jest chroniony przepisami ustawy – Prawo własności przemysłowej, a fotografia, stylizacja osób widocznych w kadrze oraz inne elementy twórcze składające się na odpowiedź i fotografię są dziełem (utworem) oryginalnym wyłącznego autorstwa Uczestnika, nie są obciążone jakimkolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;

wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora oraz Fundatora przesłanych utworów (opisu trasy i fotografii łącznie lub każdego z tych utworów osobno) w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora lub Fundatora opracowania (poprzez skracanie, rozwinięcie, łączenie z innymi utworami lub tłumaczenie oraz dokonanie korekty edytorskiej i redakcyjnej), poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronach serwisów internetowych Organizatora lub Fundatora, bądź profilach Organizatora lub Fundatora portalach społecznościowych oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do tych utworów dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania pracy konkursowej przez Organizatora i Fundatora w tworzonej przez każdy z tych podmiotów bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych serwisów Organizatora i takiej bazie Fundatora, oraz prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora i Fundatora z wyżej wymienionych utworów w ramach archiwum;

wyraża zgodę na nieodpłatne opublikowanie przez Organizatora oraz nieodpłatne publikowanie przez Fundatora zgłoszonej pracy konkursowej (opisu trasy i fotografii łącznie lub osobno), jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowań, o jakich mowa w lit. b), w wydawanym przez Organizatora miesięczniku „Świat Motocykli”;

udziela Organizatorowi i Fundatorowi nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z opisu trasy i fotografii na następujących polach eksploatacji:

– utrwalenia, zwielokrotnienia dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

– wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy do obrotu,

– rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach dowolnego tytułu wydawanego przez Organizatora, w szczególności „Gazety Wyborczej” i „Świata Motocykli” oraz wszelkich jej dodatków stałych i okazjonalnych;

– publikowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do każdego utworu dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w telewizji, w sieci Internet, w tym także w celu promocji, reklamy „Gazety Wyborczej” i „Świata Motocykli” oraz materiałach reklamowych Fundatora.

Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych i dotyczy możliwości wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu, jak również co do jego fragmentów wybranych przez Organizatora (w tym też z uwzględnieniem opracowań, o których mowa pod literą b) oraz c) powyżej), a także bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci Internet, i w telewizji.

zezwala Organizatorowi i Fundatorowi na rozpowszechnienie na łamach „Gazety Wyborczej” i „Świata Motocykli” a także na stronach serwisów internetowych Organizatora imienia, nazwiska oraz wizerunku Uczestnika;

zobowiązuje się na wezwanie Organizatora przystąpić do odpłatnej umowy o przeniesienie autorskich majątkowych praw do pracy konkursowej lub do dotyczącej tej pracy umowy licencyjnej na wyłączność.

Spośród tras nadesłanych na zasadach określonych w ust. 2 i 3 powyżej, jury konkursowe wybierze trasy, które zostaną opublikowane w Serwisie, celem przeprowadzenia plebiscytu. Przez cały czas trwania Konkursu użytkownicy Serwisu będą mogli oddać swój głos, wybierając najciekawszą spośród opublikowanych tras.

Spośród tras nadesłanych na zasadach określonych w ust. 2 i 3 powyżej, jury konkursowe wybierze trasy, które zostaną opublikowane w miesięczniku „Świat Motocykli” – po jednej w kolejnych numerach: nr 6/2015, nr 7/2015, nr 8/2015.

Organizator ogłosi wyniki Konkursu w dniu 13 sierpnia 2015 r. w miesięczniku „Świat Motocykli” w numerze 9/2015 r. oraz w Serwisie.

 

§ 4 Przyznawanie Nagród

1. Każdy Uczestnik Konkursu może przysłać dowolną liczbę formularzy konkursowych zawierających odpowiedzi na Zadanie konkursowe i grać o różne nagrody, przy czym jednemu Uczestnikowi Konkursu może być przyznana tylko jedna nagroda także w przypadku wyboru więcej niż jednej odpowiedzi na Zadanie konkursowe przez Organizatora jako zasługującej na wyróżnienie. W przypadku ujawnienia po ogłoszeniu wyników Konkursu faktu opracowania więcej niż jednej odpowiedzi przez tę samą osobę wyróżnioną Organizator poinformuje autora wyróżnionych odpowiedzi o przyznaniu jednej nagrody i dokona uzupełniającego wyboru odpowiedzi na Zadanie konkursowe (Odpowiedzi) celem przyznania wszystkich nagród.

2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 3 (trzech) spośród 5 (pięciu) Uczestników, którzy uzyskali największą liczbę głosów w plebiscycie przeprowadzonym w Serwisie, a których Odpowiedzi zostaną uznane przez jury konkursowe za najciekawsze. Przy wyborze nagradzanych Odpowiedzi jury konkursowe kieruje się walorami krajobrazowymi nadesłanych tras.

3. Konkurs zakończy się posiedzeniem jury konkursowego, które na podstawie nadesłanych Odpowiedzi oraz wyników plebiscytu przeprowadzonego w Serwisie, ustali zwycięzców Konkursu.

4. Jury konkursowe będzie obradować w redakcji miesięcznika „Świat Motocykli”. W skład jury konkursowego wchodzą przedstawiciele Organizatora.

5. Ze zwycięzcami Konkursu, o których mowa w pkt. 2 powyżej, Organizator w terminie do 7 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu (tj. do 20 sierpnia 2015 r.) skontaktuje się mailowo – na adres e-mail, z którego nadesłano Odpowiedź, informując o otrzymaniu prawa do nagrody. Każda z powyżej wymienionych osób zobowiązana jest podać, swoje imię (imiona), nazwisko (nazwiska), adres zamieszkania i numer PESEL w terminie 5 dni od otrzymania maila informującego o statusie zwycięzcy. Prawo do nagrody zachowa osoba, której dane zostaną ustalone w określonym powyżej czasie. Brak możliwości uzyskania danych w ustalonym w niniejszym punkcie terminie powoduje wygaśnięcie prawa Uczestnika do nagrody i upoważnia Organizatora do jej przyznania innemu Uczestnikowi Konkursu, spełniającemu warunki do otrzymania nagrody przewidziane niniejszym Regulaminem.

Nagrodami dla zwycięzców Konkursu są:

Nagroda rzeczowa w postaci użyczenia dwóch motocykli marki Harley-Davidson model Road Glide Special oraz Ultra Limited Low z pełnymi zbiornikami paliwa (z możliwością zamiany na mniejsze motocykle, jeżeli będą dostępne) na weekend (sobota i niedziela, z możliwością zwrotu motocykli w poniedziałek), w terminie uzgodnionym ze zwycięzcą, nie później niż do dnia 20 lipca 2015 r., wraz z voucherami zapewniającymi zakwaterowanie (do wysokości 500 zł brutto za jeden dwuosobowy pokój) i wyżywienie (do wysokości 100 zł brutto od osoby za obiad/obiadokolację w sobotę) dla czterech osób („Nagroda główna”) oraz nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej;

Kask marki Harley-Davidson model EC-98211-10E rozmiar L lub XL o wartości 1.200 zł (jeden tysiąc dwieście złotych) brutto („Nagroda dodatkowa”) oraz nagroda pieniężna w kwocie stanowiącej równowartość 11,11% wartości nagrody rzeczowej;

Czapka 99439-10VM Vintage Bar Shield Logo Baseball Cap o wartości 130 zł (sto trzydzieści złotych) brutto („Nagroda dodatkowa”);

Za wydanie nagród odpowiada Fundator. Fundator może powstrzymać się od wydania pierwszej nagrody opisanej w ust.6 ppkt. 6.1 lub drugiej nagrody z ppkt. 6.2 do czasu przekazania Fundatorowi wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego rozliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wyrażenia zgody na potrącenie z pieniężnej części nagrody zaliczki na ten podatek.

W numerze 10/2015 miesięcznika „Świat Motocykli” ukaże się reportaż o zwycięzcy Nagrody głównej w Konkursie i przebytej przez niego trasy w ramach skorzystania z Nagrody głównej. Na potrzeby opracowania materiału redakcyjnego zwycięzca konkursu zezwala na publikowanie swego imienia, nazwiska i wizerunku na łamach „Świata Motocykli” (wydaniu papierowym i e-wydaniu).

§ 5 Przesyłanie Nagród

Niezwłocznie po wyłonieniu zwycięzców Konkursu, Organizator podaje do wiadomości Fundatora dane zwycięzców, określone w §4 ust. 5 oraz trasę, którą przejedzie zwycięzca w ramach Nagrody głównej. W dacie uzgodnionej przez Organizatora ze zwycięzcą Nagrody głównej, Fundator wyda zwycięzcy dwa motocykle marki Harley-Davidson model Road Glide Special oraz Ultra Limited Low z pełnymi zbiornikami paliwa oraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do prawidłowego użytkowania pojazdu (w tym pakiet ubezpieczenia OC/AC/NNW), a także z voucherami zapewniającymi zakwaterowanie i wyżywienie, o których mowa w §4 ust. 6.1.

Nagrody dodatkowe zostaną wysłane przez Fundatora do zwycięzców, wyłonionych przez Organizatora, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adres wskazany przez zwycięzcę.

Organizator oraz Fundator nie odpowiadają za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych adresowych uniemożliwiających dostarczenie nagrody.

Odmowa wskazania adresu lub brak ustalenia szczegółów dostawy jednej z Nagród dodatkowych w terminie do 31 grudnia 2015 r. powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody.

§ 6 Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs pt. #DiscoverPoland – Odkryj Polskę na weekend ze Światem Motocykli ”, w terminie 14 dni od zakończenia Konkursu – osobiście lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania, a o ich wyniku informować będzie na piśmie przesłanym do uczestnika Konkursu na adres podany w reklamacji.

§ 7 Postanowienia Szczególne

W zakresie, w jakim nagrodzone w Konkursie Odpowiedzi na Zadanie konkursowe będą stanowić utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zwycięzcy Konkursu oświadczają, że:

a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanej Odpowiedzi i prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;

b) zwalniają Organizatora i Fundatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora i Fundatora z Odpowiedzi w zakresie publikacji tras w Serwisie oraz w miesięczniku „Świat Motocykli” oraz w zakresie publikacji wyników Konkursu.

§ 8 Postanowienia Końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz w czasie trwania Konkursu w Serwisie.

2. Każdy Uczestnik poprzez przystąpienie do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania. Administratorem danych osobowych jest Agora SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu, w tym w celu opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.

3. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu 16 kwietnia 2015 roku.

KOMENTARZE

Nie ma więcej wpisów