fbpx
A password will be e-mailed to you.

Regulamin konkursu „MOTO FOTA!”

§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu o nazwie „MOTO FOTA!” (zwanego dalej „Konkursem”) oraz fundatorem nagród w Konkursie jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości 50.937.386 zł, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach od 17 lipca 2013 r. do 2 września 2013 r., przy czym termin składania przez Uczestników zgłoszeń do udziału w Konkursie wraz z fotografią rozpoczyna się 17 lipca 2013 roku i kończy 18 sierpnia 2013 r., zaś rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dwóch etapach: 19 sierpnia oraz 1 września 2013 r. 
3. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Agorę pod adresem URL http://www.swiatmotocykli.pl 
4. Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
5. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie internetowej pod adresem www.swiatmotocykli.pl Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. 

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

3. Uczestniczkami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani osoby współpracujące z Organizatorem lub świadczące usługi na rzecz Organizatora w związku z realizacją Konkursu, bez względu na podstawę prawną współpracy (współpracownicy), a także małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo pracowników i współpracowników Organizatora. 
4. W Konkursie biorą udział wyłącznie uczestnicy, którzy poza wizerunkiem własnym, utrwalonym na fotografii w zgłoszeniu mailowym na adres [email protected] umieściły dokładne dane (imię nazwisko, adres), a przystępując do Konkursu zaakceptowały niniejszy Regulamin w całości.
5. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdzają, iż spełniają wszystkie warunki, które uprawniają ich do udziału w Konkursie.
6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby. 

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Uczestnicy Konkursu w terminie od 17 lipca do 18 sierpnia 2013 r. przesyłają Organizatorowi za pomocą maila na adres [email protected] fotografię z wyprawy motocyklowej lub skuterowej. Zdjęcia powinny mieć rozmiar  co najmniej 620 pikseli w podstawie i nie powinny zajmować więcej niż 3 MB .Agora zastrzega prawo odmowy opublikowania fotografii w galerii konkursowej jeżeli jej treść narusza przepisy prawa, dobre obyczaje lub godność sportretowanego.
2. Aktualizacja nadesłanych fotografii w galerii konkursowej następować będzie w dni powszednie tj. poniedziałek-piątek w godzinach 11-17
3. Każdy Uczestnik może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń. 
4. Wysłanie fotografii konkursowej, o której mowa w ustępie 2 powyżej jest jednoczesne ze zgłoszeniem się Uczestnika do udziału w Konkursie. 
5. Poprzez przystąpienie do Konkursu (tj. wysłanie fotografii do galerii konkursowej) Uczestnik Konkursu – w odniesieniu do wszystkich utworów zawartych w zgłoszeniu (w szczególności fotografii, wizerunku oraz elementów scenografii utrwalonej na fotografii, charakteryzacji lub stylizacji) – oświadcza, że:
a) przedstawione przez Uczestnika utwory (fotografia i utwory na niej utrwalone) są dziełem oryginalnym, do którego pełne i wyłączne prawa autorskie przysługują Uczestnikowi, nie są obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, ani obowiązujących przepisów prawa, a Uczestnik Konkursu jest uprawniony do wyrażenia zgody, o której mowa w pkt b)-f) poniżej;

b) wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Organizatora przesłanego utworu w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora dowolnego opracowania utworu poprzez umieszczenie na serwerze internetowym na stronie www.swiatmotocykli.pl oraz rozpowszechnianie w publicznej sieci Internet również w ten sposób, aby pojedyncze osoby miały do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie; zgoda niniejsza obejmuje także prawo wykorzystania utworu przez Organizatora w tworzonej przez niego bazie danych zawierającej w formie plików elektronicznych zawartość wszystkich stron internetowych portalu www.gazeta.pl oraz serwisu www.swiatmotocykli.pl, a także prawo do nieograniczonego w czasie korzystania przez Organizatora z wyżej wymienionego utworu w ramach archiwum;
c) wyraża zgodę na nieodpłatne zwielokrotnianie przez Organizatora przesłanej przez Uczestnika fotografii, jednokrotnie lub wielokrotnie, w całości lub we fragmentach, w tym także po dokonaniu przez Organizatora opracowania utworu (polegającego w szczególności na jego korekcie, redakcji, wprowadzeniu zmian stylistycznych), w tytułach prasowych wydawanych przez Organizatora, w tym w szczególności na łamach magazynu „Świat Motocykli”, w nakładach do 50.000 egzemplarzy oraz na nieodpłatne wprowadzanie tak zwielokrotnionych egzemplarzy utworu do obrotu w okresie do dnia 31 grudnia 2014 r.;

d) wyraża zgodę na korzystanie z utworu bez wskazania autorstwa;
e) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do fotografii na polach eksploatacji: 
– utrwalenia w całości lub części, zwielokrotnienia egzemplarzy utworów dowolną techniką – w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
– utrwalenie i publikowanie na nośnikach reklamy zewnętrznej typu back light;
– wprowadzania egzemplarzy utworów w całości lub części do obrotu, 
– rozpowszechnianie i wprowadzanie utworów do obrotu, jednokrotnie lub wielokrotnie na łamach miesięcznika „Świat Motocykli” wydawanego przez Organizatora,
– publikowanie utworu w całości lub w części, w zestawieniach określonych przez Agorę, a także poszczególnych elementów utworu, jego publiczne wykonanie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, wprowadzenie do pamięci komputera oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym – w radiu, telewizji, w sieci internet.
Powyższe obejmuje możliwość wykonywania uprawnień zarówno co do całości utworu fotograficznego, jak też jego części bez ograniczeń dotyczących ilości utrwaleń, wprowadzeń do obrotu, rozpowszechnień, publikacji, odtworzeń, nadań, reemisji, wprowadzeń do pamięci komputera i udostępnień w sieci internet, w radiu i telewizji. 
f) zezwala Organizatorowi na rozpowszechnienie na łamach „Gazety Wyborczej” oraz jej dodatków, a także w serwisie internetowym www.swiatmotocykli.pl i portalu www.gazeta.pl imienia, nazwiska oraz wizerunku utrwalonego na fotografii – w okresie trwania konkursu, celu ogłoszenia wyników Konkursu oraz w celu wykonania zobowiązań wynikających ze zwycięstwa w Konkursie;

6. W dniach od 19 sierpnia  do 1 września 2013 r. Organizator opublikuje w galerii konkursowej 15 prac półfinałowych wybranych przez jury i opatrzy każdą zgłoszoną fotografię numerem. W tym terminie Organizator umożliwia oddawanie głosów na poszczególne prace konkursowe za pośrednictwem sondy.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Spośród fotografii zgłoszonych do konkursu w drodze mailowej wyłonione zostaną prace w liczbie 15 (piętnastu), które otrzymały największe uznanie jury . Prace te zwane będą dalej „Pracami półfinałowymi”

2. W dniach od 19 sierpnia do 1 września 2013 r. spośród 15 (piętnastu) Prac półfinałowych zostanie wybrane w drodze głosowania internautów 7 (siedem) Prac wyróżnionych, przy czym:
a) 1 (jedna) praca zostanie wyłoniona jako główna b) 6 (sześć) prac zostanie wyłonionych jako wyróżnione.

3. Jury konkursowe będzie kierowało się walorami estetycznymi oraz marketingowymi prac fotograficznych, zaś o wyborze prac fotograficznych przy użyciu sondy decyduje największa ilość oddanych głosów.

4. Lista 6 (sześciu) finalistów zostanie podana do publicznej wiadomości  do 3 września 2013 r. w serwisie www.swiatmotocykli.pl. 5. Wyniki Konkursu, ze wskazaniem zwycięzcy i finalistów zostaną opublikowane na łamach miesięcznika „Świat Motocykli” w terminie ustalonym przez redakcję. 

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodami w Konkursie są nagrody rzeczowe o wartości nie przekraczającej kwoty 720 złotych (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług) dla 7 finalistów – autorów Prac zwycięskich. Dokładne dane dotyczące nagród rzeczowych zostaną podane do publicznej wiadomości za pośrednictwem serwisu www.swiatmotocykli.pl;

2. Jeden uczestnik Konkursu może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę, przewidzianą niniejszym Regulaminem. 
3. Nagrody konkursowe zostaną wysłane do nagrodzonych listem poleconym w terminie do 13 września 2013 roku. Uczestnicy nie mają możliwości zastrzegania szczególnych właściwości nagród rzeczowych, żądania ich zamiany na ekwiwalent pieniężny.
§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 – 732 Warszawa, z dopiskiem „Moto Fota'”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty opublikowania w serwisie www.swiatmotocykli.pl listy finalistów – bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego). 
2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.
3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. 
4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Agora S.A.
2. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w Konkursie obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
3. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
4. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 8. Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Jury ma prawo nie przyznać nagród w Konkursie – w sytuacji, w której według oceny jury żadna z nadesłanych prac nie będzie zasługiwać na nagrodę.
3. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

KOMENTARZE