fbpx
A password will be e-mailed to you.

Regulamin plebiscytu „MOTOCYKL ROKU 2015” oraz konkursu miesięcznika „ŚWIAT MOTOCYKLI” („Regulamin”).

Regulamin plebiscytu „MOTOCYKL ROKU 2015” oraz  konkursu miesięcznika „ŚWIAT MOTOCYKLI” („Regulamin”).
1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA PLEBISCYTU I KONKURSU
1.1 Organizatorem plebiscytu „Motocykl Roku 2015”, zwanego dalej „Plebiscytem”, oraz konkursu miesięcznika „Świat Motocykli”, zwanego dalej „Konkursem” jest: Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, o kapitale zakładowym wpłaconym w całości w wysokości 50.937.386,00 zł, NIP 526-030-56-44, wydawca miesięcznika „Świat Motocykli” oraz właściciel serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.swiatmotocykli.pl, zwana dalej „Organizatorem”.
1.2. Organizator informuje o Plebiscycie i Konkursie przeprowadzonym na łamach miesięcznika „Świat Motocykli”, dalej zwanego „Miesięcznikiem”, od numeru 2/2015 do numeru 5/2015, oraz na stronie internetowej prowadzonej pod adresem www.swiatmotocykli.pl, zwanej dalej „Serwisem”, jak również na stronie internetowej serwisu Facebook.com, w tzw. profilu użytkownika „Świat Motocykli”.
1.3. Plebiscyt i Konkurs zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem numeru SMS o podwyższonej opłacie oraz za pośrednictwem Serwisu, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
1.4. Udział w Plebiscycie i Konkursie jest możliwy od dnia 16.01.2015 od godziny 00:01 do dnia 13.05.2015 do godziny 23:59
1.5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Plebiscytu i Konkursu oraz określa prawa i obowiązki ich uczestników.1.6. Regulamin jest dostępny w okresie trwania Plebiscytu i Konkursu w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. Uczestnikami Plebiscytu i Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.2.2. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.2.3. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Plebiscycie i Konkursie.
3. ZASADY I PRZEBIEG PLEBISCYTU I KONKURSU
3.1. Plebiscyt ma na celu wyłonienie najlepszych produktów branży motocyklowej w poprzednim roku. Konkurs ma na celu wyłonienie hasła reklamowego odpowiadającego linii programowej Miesięcznika. Plebiscyt i Konkurs przeprowadzone będą w czterech etapach:
a) etap I: od dnia 16.01.2015 do dnia 13.05.2015 – nadsyłanie zgłoszeń przez uczestników Plebiscytu i Konkursu, b) etap II: od dnia 14.05.2015 do dnia 27.05.2015 – prace jury: zebranie wyników Plebiscytu, wyłonienie jego zwycięzców  i wyłonienie haseł do etapu III, c) etap III: od dnia 28.05.2015 do dnia 29.06.2015 – głosowanie czytelników Miesięcznika oraz użytkowników Serwisu i serwisu Facebook na hasła reklamowe wyłonione w etapie II,d) etap IV: od dnia 30.06.2015 do 21.07.2015 – wyłonienie zwycięzców – autorów najlepszych haseł, ogłoszenie wyników Konkursu i Plebiscytu, wydanie nagród wskazanych w rozdziale 5, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5.6.
A. ETAP I:
3.2. W I etapie trwania Plebiscytu i Konkursu Organizator przedstawi w Miesięczniku i Serwisie motocykle oceniane w danych kategoriach:a) wydanie 2/2014 Miesięcznika (w sprzedaży od 15.01.2015 do 18.02.2015), w Serwisie od 15.01.2015 od godz. 12:00:- sportowe,- sportowo – turystyczne,b) wydanie 3/2014 Miesięcznika (w sprzedaży od 19.02.2015 do 18.03.2015), w Serwisie od 19.02.2015 od godz. 12:00:- turystyczne,- naked bike i classic, c) wydanie 4/2014 Miesięcznika (w sprzedaży od 19.03.2015 do 15.04.2015), w Serwisie od 19.03.2015 od godz. 12:00:- enduro i supermoto,- cruisery i choppery,d) wydanie 5/2014 Miesięcznika (w sprzedaży od 16.04.2015 do 13.05.2015), w Serwisie od 16.04.2015 od godz. 12:00:- motorowery, – maksiskutery.
3.3. Uczestnik Plebiscytu i Konkursu może oddać dowolną liczbę głosów na motocykle w każdej kategorii, o których mowa w ust. 3.2, poprzez wymienienie w zgłoszeniu plebiscytowym, o którym mowa w ust. 3.4, numeru wybranego motocykla podanego w ogłoszeniu dotyczącym danej kategorii plebiscytowej. Warunkiem oddania w Plebiscycie ważnego głosu jest jednoczesne podanie wymyślonego przez uczestnika hasła reklamowego dla Miesięcznika, zgodnie z zasadami podanymi w ust. 3.4.
3.4. Aby dokonać ważnego zgłoszenia udziału w Plebiscycie i Konkursie na motocykle w danej kategorii należy wysłać wiadomość SMS o treści „mot.numer motocykla.haslo” pod numer 72466, gdzie „numer motocykla” to numer przypisany motocyklowi w ogłoszeniu o danej ich kategorii, a „haslo” oznacza treść hasła reklamowego proponowanego przez uczestnika. Wiadomość SMS nie może zawierać polskich znaków, a jej maksymalna długość to 160 (nie wolno używać spacji).  Koszt  wiadomości ponoszony przez zgłaszającego to 2 zł + 23% VAT, tj. 2,46 zł brutto. Przykład: oddając głos na motocykl oznaczony w ogłoszeniu nr 1 należy wysłać SMS o treści: „mot.1.przygoda ktora nigdy sie nie konczy” na nr 72466.
3.5. Każdy uczestnik, zgodnie z postanowieniem ust. 3.3, może zagłosować na dowolną liczbę motocykli ze wszystkich kategorii, w okresie od dnia ogłoszenia danej kategorii zgodnie z ust. 3.2 do dnia 13.05.2015 do godz. 23:59, tj, przysłać dowolną liczbę poprawnych zgłoszeń. przy czym jednemu uczestnikowi Plebiscytu i Konkursu może zostać przyznana tylko jedna nagroda.3.6. Po przesłaniu zgłoszenia w sposób określony w ustępach powyżej uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian. Za chwilę dotarcia zgłoszenia do Organizatora uważa się chwilę jego wpływu na serwer Organizatora. 3.7. Uczestnik Plebiscytu i Konkursu obowiązany jest zapewnić, że hasło reklamowe nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia hasła do Konkursu.
3.8. Organizatorowi przysługuje prawo do opublikowania haseł konkursowych w Miesięczniku, na stronach Serwisu, na stronach profilu Serwisu utrzymywanego w serwisie Facebook, jak również na stronach innych serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.3.9. Zwycięzca Konkursu jako autor najwyżej ocenionego hasła reklamowego udzieli Organizatorowi nieodpłatnie zezwolenia na korzystanie z przesłanego przez siebie hasła w celu wydawania, promocji, sprzedaży, dystrybucji i udostępniania Miesięcznika.
ETAP II:
3.10. W II etapie Plebiscytu i Konkursu, od dnia 14.05.2015 do dnia 27.05.2015, Organizator na podstawie zgłoszeń spełniających warunki opisane w niniejszym rozdziale:a) zliczy wyniki Plebiscytu i wyłoni jego zwycięzców, orazb) wyłoni spośród haseł reklamowych 30 najtrafniej odpowiadających profilowi Miesięcznika. Decyzja w sprawie zakwalifikowania hasła do etapu III podejmowana będzie uznaniowo przez komisję, o której mowa w ust. 3.14.
ETAP III
3.11. W III etapie Plebiscytu i Konkursu, od dnia 28.05.2015 od godz. 12:00 do dnia 29.06.2015 do godz. 23:59, Organizator:a) opublikuje w Serwisie hasła, o których mowa w ust. 3.10 lit. b),b) zawiadomi uczestników Plebiscytu i Konkursu o wyłonieniu haseł, o których mowa w ust. 3.10 lit. b), oraz możliwości oddania na nie głosu. Zawiadomienie wysłane zostanie na numer telefonu, z którego uczestnik nadesłał zgłoszenie.c) umożliwi głosowanie w trybie przewidzianym w ust. 3.12.
3.12. Głosowanie, o którym mowa w ust. 3.11, odbywa się za pomocą wiadomości SMS o treści „haslo.numer hasla” wysłanej pod numer 72466, gdzie „haslo” oznacza słowo „haslo”,  a „numer hasla” to numer przypisany hasłu w ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 3.11 lit.a). Koszt  wiadomości ponoszony przez zgłaszającego to 2 zł + 23% VAT, tj. 2,46 zł brutto. Przykład: oddając głos na hasło oznaczone w ogłoszeniu numerem 1 należy wysłać SMS o treści: „haslo.1” pod nr 72466.
ETAP IV
3.13. W IV etapie Plebiscytu i Konkursu Organizator:a) od dnia 30.06.2015 do 21.07.2015:aa) zliczy głosy oddane zgodnie z warunkami ust. 3.12 i wyłoni 15 haseł, które otrzymały największą liczbę głosów;ab) prześle uczestnikom, którzy zgłosili zwycięskie hasła, wiadomość SMS na numer telefonu, z którego zgłoszenie nadeszło, zawierającą prośbę o wskazanie na podany w niej adres e-mail i w oznaczonym terminie: imienia i nazwiska i adresu korespondencyjnego; b) dnia 16.07.2015 ogłosi wyniki Plebiscytu i Konkursu w Miesięczniku nr 9/2015 oraz w Serwisie i na profilu Miesięcznika w serwisie Facebook;c) do dnia 30.09.2015 prześle osobom, które spełniły warunek podania danych osobowych zgodnie z lit. b) powyżej, nagrody wskazane w rozdziale 5, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5.6.
3.14. Organizator powołuje spośród swoich pracowników komisję ds. Plebiscytu i Konkursu, której zadaniem jest prowadzenie prac przewidzianych niniejszym regulaminem oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem Plebiscytu i Konkursu.
4. ROZSTRZYGNIĘCIE PLEBISCYTU I NAGRODY PLEBISCYTOWE
4.1. Poprzez zliczenie głosów oddanych przez uczestników, których zgłoszenia spełniły warunki Regulaminu, zostaną wyłonione:a) trzy najlepiej ocenione produkty w każdej z kategorii Plebiscytu, spośród wskazanych w ustępie 3.2, którym przyznane zostaną odpowiednio 1, 2 i 3 miejsce w danej kategorii,b) jeden motocykl, który otrzymał największą liczbę głosów w Plebiscycie.
4.2. Nagrodami w Plebiscycie dla producentów i dystrybutorów zwycięskich produktów będą: a) za zajęcie przez produkt 1 miejsca w danej kategorii:  statuetka i tytuł dla najlepszego motocykla w danej kategorii,b) za zajęcie przez produkt 2 i 3 miejsca w danej kategorii: dyplom,c) za zajęcie przez produkt 1 miejsca w Plebiscycie: statuetka oraz tytuł „Motocykl Roku miesięcznika Świat Motocykli”.
4.3. Nagrody, o których mowa w ust. 4.2 przekazane zostaną nie później niż do dnia 31.10.2015 roku w miejscu oraz dacie wskazanej przez Organizatora. .
4.4. Podmiotowi, którego produkt (produkty) zostaną wyłonione zgodnie z ust. 4.1 przysługuje prawo posługiwania się logotypem Plebiscytu i wizerunkiem nagrody lub tytułem w informacjach o przyznanej im nagrodzie, w nieokreślonym czasie i miejscu, pod warunkiem wskazania roku edycji Plebiscytu, w jakim nagroda została przyznana.
5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY KONKURSOWE
5.1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 15 spośród 30 uczestników, których hasła zostały poddane głosowaniu w trybie przewidzianym w ust. 3.11 i 3.12 i otrzymały największą liczbę głosów, oraz którzy spełnili warunki niniejszego Regulaminu.
5.2. W przypadku, gdyby w wyniku głosowania w gronie 15 nagrodzonych znalazło się więcej niż jedno hasło uczestnika, uczestnik ten zgodnie z postanowieniem ust. 3.5 ma prawo do otrzymania jednej nagrody w konkursie spośród przyznanych hasłom przez niego zgłoszonym i będzie to nagroda za hasło tego uczestnika, które otrzymało największą liczbę głosów.
5.3. Nagrody w Konkursie przyznane zostaną w ten sposób, że 15 uczestników, o których mowa w ust. 5.1, otrzyma prawo do wymienionych kolejno  w ust. 5.4 nagród, zależnie od liczby głosów, jakie otrzymało hasło uczestnika.
5.4 Nagrodami w Konkursie są:
1) Nagroda główna tj. zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa – motocykl BMW F 800 R oraz część pieniężna nagrody w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej (z podatkiem VAT),
2) zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa – DANE komplet kurtka Osted Gore-Tex Pro i spodnie Lyngby Gore-Tex Pro MODEKA oraz część pieniężna nagrody w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej (z podatkiem VAT),
3) 2 x zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa – nawigacja TomTom Rider 400 premium pack oraz część pieniężna nagrody w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej (z podatkiem VAT),
4) zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa Kask HJC FG-ST POWERBIKE oraz część pieniężna nagrody w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej (z podatkiem VAT),
5) zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa – kurtka męska Fuego MODEKA oraz część pieniężna nagrody w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej (z podatkiem VAT),
6) zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa Kask Airoh Movement POWERBIKE oraz część pieniężna nagrody w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej (z podatkiem VAT),
7) zestaw, na który składają się: nagroda rzeczowa ocieplane rękawice THERMO TECH Z RST POWERBIKE oraz część pieniężna nagrody w wysokości 1/9 wartości nagrody rzeczowej (z podatkiem VAT),
8) kurtka damska Sienna MODEKA,
9) zestaw Koszulka i spodnie SHIFT POWERBIKE
10) rękawice HELD TOUCH
11) jeansy HORNET OZONE POWERBIKE ,
12) trampki Lane MODEKA,
13) gogle FOX POWERBIKE,
14) plecak REBELHORN POWERBIKE,
5.5. Część pieniężna nagród, o której mowa w ust. 5.4 pkt. 1) do 6), nie podlega wypłacie do rąk zwycięzców, ale przeznaczona jest zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych na pokrycie przez Organizatora przed wydaniem nagród podatku od wygranych w konkursach. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik wyraża zgodę na potrącenie z pieniężnej części nagród kwot zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu uzyskiwanej nagrody.
5.6. Zwycięzca nagrody głównej Konkursu jest zobowiązany odebrać nagrodę główną osobiście, w miejscu i czasie uzgodnionym z Organizatorem. Do wydania nagrody głównej niezbędne jest okazanie przez zwycięzcę dokumentu tożsamości potwierdzającego dane nadesłane Organizatorowi w trybie przewidzianym ust. 3.13 oraz wydanie pokwitowania. Nadto do wydania nagród określonych w ust. 5.4 pkt. 1) – 6) niezbędne jest przekazanie Organizatorowi numeru PESEL oraz wskazanie właściwego urzędu skarbowego zwycięzcy.
5.7. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 5.6 nagrody zostaną przesłane zwycięzcom za pośrednictwem poczty lub kuriera w ciągu 3 tygodni od ogłoszenia wyników Konkursu, na adres wskazany Organizatorowi przez uczestnika w trybie przewidzianym ust. 3.13.
5.8. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w rozdziałach 2, 3 i 5 Regulaminu, w tym nie dokonana zawiadomienia Organizatora o danych osobowych w sposób i w terminie określonym w ust. 3.13, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
5.9. Przyznane nagrody nie podlegają wymianie ani zamianie na ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
6. REKLAMACJE, ODSTĄPIENIE
6.1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Plebiscytem i Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa z dopiskiem „Plebiscyt Świat Motocykli”. Reklamacje należy składać w terminie nie późniejszym niż 30 (trzydziestu) dni od daty zakończenia IV etapu Plebiscytu i Konkursu – bezpośrednio w siedzibie Organizatora lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).6.2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.6.3. Uczestnik konkursu może w terminie 14 dni od daty zgłoszenia udziału w Konkursie oświadczyć o odstąpieniu od udziału w Konkursie przesyłając pisemne oświadczenie na adres Organizatora.
7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1. Dane osobowe uczestników Plebiscytu i Konkursu będą przetwarzane w celach ich przeprowadzenia, wyłonienia zwycięzców, publikacji wyników  oraz przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926). Administratorem danych osobowych jest Agora S.A. 7.2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia wydanie nagród w Konkursie.

KOMENTARZE