fbpx
A password will be e-mailed to you.

Jak informuje portal anuluj-mandat.pl z dniem 25.04.2016 GITD utraciła uprawnienia odnośnie fotoradarów, monitoringu wjazdu na czerwonym świetle oraz odcinkowego pomiaru prędkości.

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. art. 129g ust. 4 ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym został uznany za niezgodny z Konstytucją.

Chodzi dokładnie o zapis: ”Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb oraz warunki techniczne gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego utrwalonych obrazów i danych, uwzględniając dokumentację i zakres czynności niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w sprawach o wykroczenia, o których mowa w ust. 1, oraz konieczność ochrony zarejestrowanych danych przed nieuprawnioną ingerencją i ujawnieniem.„ Na jego podstawie wydano rozporządzenie w sprawie obrazów i danych utrwalonych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego za pomocą stacjonarnych urządzeń rejestrujących, zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych.

Z dniem 25.04.2016 cały przepis, na podstawie którego wydano rozporządzenie stracił moc prawną.

Oznacza to, że GITD obecnie działa na podstawie… no właśnie w sumie to niczego skoro rozporządzenie o trybie oraz warunkach technicznych gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i usuwania przez GITD utrwalonych obrazów i danych w sprawach naruszeń przepisów ruchu drogowego przestało obowiązywać.

Jak twierdzi w/w portal GITD nadal stosuje procedury, które zgodnie z prawem przestały mieć moc prawną, a nowych przepisów wykonawczych nadal brak.

KOMENTARZE